ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και έδρα το Δήμο Κηφισιάς Αττικής (οδός Σενέκα, αρ. 10) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «LUX-Art of Senses: Τhe Creations», ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού της τόπου (www.artofsenses.gr) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 • Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι:
  είναι κάτοικοι Ελλάδος
 • είναι άνω των 18 ετών

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

 • Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  οι εργαζόμενοι του «Διοργανωτή»
 • οι εργαζόμενοι στην ανώνυμη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «Initiative Media Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» (περαιτέρω η «Διαφημιστική Εταιρεία») και
 • τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 10 Ιουλίου 2018 ώρα 12:00 έως και τις 22 Ιουλίου 2018 και ώρα 23:59

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου επιθυμεί, θα πρέπει να μεταβεί στην Ιστοσελίδα www.artofsenses.gr όπου θα καλείται να ψηφίσει επιλέγοντας το αγαπημένο του φόρεμα από την fashion collection του LUX. Προκειμένου η συμμετοχή να είναι έγκυρη, κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει διαβάσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και να συμπληρώσει την ειδική φόρμα, η οποία έχει αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο (περαιτέρω η «Φόρμα»), με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
 • Το ονοματεπώνυμό του.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό μόνο μια φορά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων συμμετείχε στο Διαγωνισμό με περισσότερες της μίας συμμετοχές (π.χ. μέσω πολλαπλών accounts ή e-mail addresses), ο εν λόγω συμμετέχων θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό ή θα χάνει το δικαίωμά του στο Δώρο, σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί νικητής του Διαγωνισμού, οπότε και θα ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 8 κατωτέρω. Στην ειδικότερη περίπτωση που το Δώρο έχει ήδη παραδοθεί στον εν λόγω συμμετέχοντα, αυτός υποχρεούται να το επιστρέψει άμεσα στο Διοργανωτή.

6. Δώρα – Έπαθλα.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής:

 • Για το μεγάλο νικητή του Διαγωνισμού, ένα (1) φόρεμα από τη συλλογή μόδας του LUX που επέλεξε κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο διαγωνισμό.
 • Για έκαστο εκ των δέκα (10) νικητών του Διαγωνισμού ένα (1) φουλάρι της επωνυμίας Sartorial (http://sartorial.gr/el/ )
 • Για έκαστο εκ των δέκα (10) νικητών του Διαγωνισμού, τα εξής προϊόντα LUX που εμπορεύεται ο Διοργανωτής: 3 αφρόλουτρα των 700 ml έκαστο και 3 σαπούνια.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει, κατά την ελεύθερη κρίση του, τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των Δώρων.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Οι εικοσιένας (21) συνολικά νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν βάσει κλήρωσης, η οποία θα λάβει χώρα στις 23.7.2017, στις 12.00, στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, η οποία

 • έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,
 • δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
 •  έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στον όρο 4 ανωτέρω.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες για κάθε μια εκ των τριών κατηγοριών Δώρων.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση.

Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, κατόπιν επιβεβαίωσης των στοιχείων των τελευταίων, με ανάρτηση του ονοματεπώνυμου αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, η ως άνω δε διαδικασία θα τηρείται για το σύνολο των τριών, ανά κατηγορία Δώρων, επιλαχόντων.

9. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν πραγματικό ελάττωμα του ανωτέρω υπό 6 (α) Δώρου, δεδομένου ότι ο Διοργανωτής έχει αναλάβει μόνο να καλύψει το κόστος του σχετικού ταξιδιού. Οι νικητές και τυχόν συνοδοί ταξιδεύουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και ο διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

11. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό e-mail στο luxgreece@gmail.com.

12. Προσωπικά Δεδομένα.

Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα ανωτέρω δεδομένα συνίστανται στα ακόλουθα : Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο και e-mail για τους συμμετέχοντες και επιπλέον διεύθυνση για τους νικητές, προκειμένου να λάβουν τα δώρα τους. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους.
Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή που ενεργούν για λογαριασμό του παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Διοργανωτή την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

 • πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται ο Διοργανωτής, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
 •  διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 • διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
 • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
 •  φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,

Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, ΤΚ. 14564 , τηλ 2109342070 H επικεφαλής τμήματος εμπιστευτικότητας είναι η Isabelle Deschamps ( email ; unilever.privacy@unilever.com)

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των νικητών αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας, και επομένως εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, δεν δύνανται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό.
Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, ΤΚ. 14564 , στην ηλεκτρονική διεύθυνση unilever.privacy@unilever.com (H επικεφαλής τμήματος εμπιστευτικότητας είναι η Isabelle Deschamps)
Mετά την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αυτά θα καταστρέφονται και ειδικότερα ένα (1) μήνα μετά την παράδοση των δώρων στους τυχερούς του Διαγωνισμού
Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική της ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση http://www.unileverprivacypolicy.com/el_GR/Policy.aspx

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.